Hologramer Etiket San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Mayalama Sepet") olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, iş bu Mayalama Sepeti Gizlilik Politikası ("Politika"), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

İş bu politika'nın amacı Mayalama Sepeti tarafından işletilmekte olan www.mayalamasepeti.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte "Platform" olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri / Ziyaretçileri / Kullanıcıları (hepsi birlikte "Veri Sahibi" olarak anılacaktır) tarafından Mayalama Sepeti ile paylaşılan veya Mayalama Sepeti'nin, Veri Sahibi'nin Platformu kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda, Mayalama Sepeti tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, iş bu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "Kişisel Veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 1. Kimlik Bilgisi
 2. İletişim Bilgisi
 3. Kullanıcı Bilgisi
 4. Kullanıcı İşlem Bilgisi
 5. İşlem Güvenliği Bilgisi
 6. Finansal Bilgi
 7. Pazarlama Bilgisi
 8. Talep / Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel verileri korunması kanunu'nun 3. ve 7. maddelerine istinaden, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu 

verilere ilişkin işleme faaliyetleri iş bu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Mayalama Sepeti, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi'nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform'un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Mayalama Sepeti tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Mayalama Sepeti tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Mayalama Sepeti ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari / iş güvenliğinin temini ile Mayalama Sepeti'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri Sahiplerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi'nin açık rızası kapsamında, Mayalama Sepeti, Veri Sahipleri'nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin arttırılması, istatistik oluşturulması, profileme yapılması, doğrudan ve/veya yeniden pazarlama, Veri Sahibi'ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibine iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacı ile veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Mayalama Sepeti, Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, iş bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Mayalama Sepeti'nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacı ile sınırlı olmak kaydıylaaktarabilecektir. Mayalama Sepeti, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve iş bu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sadece şirket yetkililerine paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası'nd belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 3. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.mayalamasepeti.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun kapsamında Mayalama Sepeti tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Mayalama Sepeti, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Mayalama Sepeti'nin taleplerine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep hakkı saklıdır.

Rıza Ve Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler

Mayalama Sepeti, Gizlilik Politikası ("Politika") ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform'da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve site'nin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına izin verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların çerez tercihlerini değiştirme hakkı her zaman saklıdır.

Mayalama Sepeti, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika Platform'da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.